Οι αποφάσεις των G20 για την καταπολέμηση της διαφθοράς

Παραμένουμε δεσμευμένοι να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά, μεταξύ άλλων μέσω πρακτικής διεθνούς συνεργασίας και τεχνικής βοήθειας, και θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε πλήρως το Σχέδιο Δράσης των G20 για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς 2017-18.   Υποστηρίζουμε τέσσερα σύνολα αρχών υψηλού επιπέδου που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ακεραιότητας του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.   Εγκρίνοντας τις αρχές…

Η πολιτική των G20 για τη μετανάστευση

Ο κόσμος αντιμετωπίζει ιστορικά επίπεδα μετανάστευσης και καταναγκαστικής μετακίνησης. Ενώ η μετανάστευση επηρεάζεται από πολλές πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις, οι κύριοι παράγοντες της αναγκαστικής μετακίνησης περιλαμβάνουν συγκρούσεις, φυσικές καταστροφές καθώς και παραβιάσεις και καταχρήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.   Οι τάσεις της μετανάστευσης και της αναγκαστικής μετακίνησης έχουν μεγάλη σημασία για τις χώρες προέλευσης, διέλευσης και…

Οι αποφάσεις των G20 για την Αφρική

Ξεκινάμε τη σύμπραξη των G20 με την Αφρική, αναγνωρίζοντας τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις στις αφρικανικές χώρες, καθώς και τους στόχους της ατζέντας του 2030.   Οι κοινές προσπάθειές μας θα προωθήσουν τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη, ανταποκρινόμενες στις ανάγκες και τις προσδοκίες των αφρικανικών χωρών, συμβάλλοντας στη δημιουργία αξιοπρεπούς απασχόλησης, ιδίως για…

Πολιτική για την επισιτιστική ασφάλεια και την απασχόληση

 Προκειμένου να επιτευχθεί η επισιτιστική ασφάλεια, δεσμευόμαστε να αυξήσουμε τη γεωργική παραγωγή με βιώσιμο τρόπο, με στόχο την προστασία, τη διαχείριση και την αποδοτική χρήση των υδάτων και των οικοσυστημάτων που σχετίζονται με το νερό.   Για να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες των ΤΠΕ, τονίζουμε την ανάγκη για ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα των ΤΠΕ στη γεωργία…

Η ενσωμάτωση της γυναίκας στη παγκόσμια οικονομία

Η ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης στην αγορά εργασίας, η ιδιοκτησία, η ποιοτική απασχόληση και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες για γυναίκες και άνδρες είναι θεμελιώδους σημασίας για την επίτευξη της ισότητας των φύλων και την πλήρη υλοποίηση των δικαιωμάτων τους, καθώς και προϋπόθεση για βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.   Προχωρούμε στην επίτευξη της δέσμευσής μας στο…

Παγκόσμια ηγεσία και αειφόρος ανάπτυξη

Η έγκριση της Ατζέντας του 2030 αποτέλεσε ορόσημο για την παγκόσμια αειφόρο ανάπτυξη. Καλούμε τις χώρες να συνεργαστούν με τα ενδιαφερόμενα μέρη για να επιδιώξουν την φιλόδοξη και ολοκληρωμένη εφαρμογή για την έγκαιρη υλοποίησή της, σύμφωνα με τις εθνικές συνθήκες. Δεσμευόμαστε να ευθυγραμμίσουμε περαιτέρω τις δράσεις μας με την Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του…

Η συμφωνία των G20 για την ενέργεια και το κλίμα

Μια ισχυρή οικονομία και ένας υγιής πλανήτης αλληλοενισχύονται. Αναγνωρίζουμε τις ευκαιρίες για καινοτομία, αειφόρο ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και δημιουργία θέσεων εργασίας για αυξημένες επενδύσεις σε βιώσιμες πηγές ενέργειας και τεχνολογίες και υποδομές καθαρής ενέργειας. Παραμένουμε συλλογικά δεσμευμένοι να μετριάσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μέσω, μεταξύ άλλων, αυξημένης καινοτομίας για αειφόρες και καθαρές πηγές ενέργειας –…